fbpx
Search for:

Cel Fundacji Diversity Polska to:

 1. wspieranie i poprawa jakości życia osób z grup mniejszościowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ze względu na:
 2. wiek,
 3. płeć lub tożsamość płciową,
 4. pochodzenie etniczne i narodowościowe,
 5. wyznanie albo bezwyznaniowość,
 6. niepełnosprawność intelektualną lub fizyczną,
 7. orientację psychoseksualną;
 8. przeciwdziałanie dyskryminacji;
 9. działania na rzecz różnorodności kulturowej.
Pomagam Fundacji Diversity Polska

Pomóż Nam prowadzić działania edukacyjne, organizować konferencje i kampanie społeczne

Fundacja Diversity Polska
60 1140 2004 0000 3102 7875 1723 (mBank)

Fundacja zrealizuje poprzez:

 1. działania związane z organizowaniem, prowadzeniem, wspieraniem lub zlecaniem:
 2. rzecznictwa względem osób i grup wymienionych  powyżej
 3. szkoleń, prelekcji, warsztatów i konferencji,
 4. działań edukacyjnych i antydyskryminacyjnych,
 5. aktywizacji zawodowej i społecznej osób i grup wymienionych powyżej
 6. poradnictwa, pomocy psychologicznej, coachingowej, prawnej oraz innych form pomocy bezpośredniej,
 7. badań społecznych i analiz,
 8. publikacji i działalności wydawniczej,
 9. portali i serwisów internetowych,
 10. wydarzeń społecznych i kulturalnych;
 11. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz firmami i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

Statut Fundacji Diversity Polska

Translate »