fbpx
Search for:
integracja w Piekle

Wolontariusze i wolontariuszki mierzą się z ogromnym problemem jakim jest inwestowanie własnych środków w działania organizacji. Aby zmotywować do dalszego działania i nie opuszczania szeregów naszych organizacji wsparliśmy naszych wolontariuszy z Fundacji Godność Pacjenta, Fundacji Diversity Polska, Stowarzyszenia Artystyczno Społeczne Feeria w niezbędną wiedzę w postaci szkoleń, coachingów, wizyt studyjnych jak również narzędzi do promocji wolontariatu w organizacjach. Dzięki temu, wolontariusze w sposób reprezentatywny będą ukazywać wizerunek organizacji oraz mieć możliwość symbolicznego poczucia i wyrażenia własnej tożsamości bycia wolontariuszem w powyższych organizacjach. Warsztaty i szkolenia z motywacji wolontariuszy, wyposażenie ich w techniki radzenia sobie ze stresem czy usprawniające komunikację mają kluczowe znaczenie w pracy wolontaryjnej, społecznej, na rzecz innych osób. Wsparcie od organizacji, w której wolontariusz/ka pracuje ma nadrzędne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnotowości, sprawczości, przynależności. Co więcej, pomaga w dostrzeganiu i rozwijaniu indywidualnych cech i umiejętności wolontariusza/ki, którymi następnie może przysłużyć się w pomocy na rzecz innych osób. Gratyfikacja wysiłku włożonego w wolontariat może odbywać się przez integrację, gadżety, warsztaty i szkolenia bezpłatne dla wolontariuszy stowarzyszeń. Wspieranie, docenianie, kontakt z potrzebami oraz otwarta komunikacja wewnątrz naszych organizacji przełoży się bezpośrednio na jakość działań każdej z naszych grup.

Piekło warsztaty Danuta Sowińska integracja wolontariuszy

Kim jest wolontariuszka i wolontariusz?

Wolontariusze i wolontariuszki to osoby dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia angażujące się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Wolontariusze/ki często poświęcają wiele godzin na pracę na rzecz organizacji, aby podkreślić ważność misji i wartości danej fundacji dla określonych grup, społeczności lokalnej. Aby również wyróżnić się na tle innych organizacji podczas konferencji, targów, spotkań pragniemy zapewnić wolontariuszom/kom kompetencje, aby mogli/ły komunikować się, wysyłać maile, tworzyć publikacje, pisać artykuły, publikować posty na FB organizacji. Wolontariat, jako aktywność społeczna, nabiera coraz większego znaczenia dla samorządów m.in. poprzez związek z reprodukcją zasobów pracy oraz wpływem na wielkość i strukturę konsumpcji usług społecznych. Najlepszym przykładem jest Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Instytucje non profit upodabniają się do podmiotów rynkowych i ulegają komercjalizacji, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, występują dwie główne grupy organizacji tworzące tzw. sektor for profit (służący członkom organizacji) i non profit (służący zaspokajaniu potrzeb społecznych). Fundacja Godność Pacjenta, Fundacja Diversity Polska, Stowarzyszenie Artystyczno Społeczne Feeria działają na zasadzie non profit. Aby jednak działać sprawnie i funkcjonować prawidłowo ważna jest praca służąca członkom organizacji, którzy niejednokrotnie przekładają swoje codzienne obowiązki na rzecz działań dla organizacji. Niejednokrotnie inwestują swoje własne środki, aby pojechać na konferencje do Warszawy, na panel dyskusyjny do Bremen, na spotkanie międzysektorowe do Koszalina, Krakowa.

Piekło warsztaty Danuta Sowińska integracja wolontariuszy

Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w pracy wolontariackiej?

Ogólnym i długookresowym celem projektu jest ograniczenie przejawów wykluczenia i przemocy w wolontariacie poprzez przeciwdziałanie, identyfikowanie i właściwe reagowanie na takie zachowania. Bezpośrednimi celami są:

a) podniesienie wiedzy z zakresu praw człowieka w obszarach związanych z wykluczeniem i przemocą w środowisku pracy wolontariatu.

b) zwiększenie umiejętności identyfikacji zachowania jako przejawu wykluczenia i/lub przemocy (werbalnej, fizycznej)

Piekło warsztaty Danuta Sowińska

c) wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego reagowania oraz przeciwdziałania przejawom wykluczenia i przemocy wśród wolontariuszek i wolontariuszy,

d) zwiększenie zdolności komunikacyjnych i konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych jako profilaktyka przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy w środowisku pracy wolontariatu.

e) zwiększenie motywacji do reagowania w sytuacjach, kiedy jest się świadkiem wykluczenia i przemocy

f) przygotowanie kadry do realizacji projektów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy, włączających i angażujących środowisko wolontariuszek i wolontariuszy,

g) wsparcie wolontariuszek i wolontariuszy, w projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu i przemocy.

Piekło warsztaty Danuta Sowińska integracja wolontariuszy

Warsztaty kreatywna komunikacja i porozumienie bez przemocy.

Uniwersalne treningi komunikacji i rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu teorii NVC (non violent comunication) oraz narzędzi dramowych – odgrywane scenki, ekspozycja na odmienne role społeczne. Narzędzia podwyższające kompetencje wolontariuszy jak i pomocne w utrzymaniu motywacji do działań wolontaryjnych.

Piekło warsztaty Julianna Graczyk

Warsztaty kontakt z ciałem – radzenie sobie ze stresem

Trening strategii radzenia sobie ze stresem poprzez pogłębianie świadomości ciała, poznanie podstawowych ćwiczeń relaksacyjnych, technik oddechu, podstaw medytacji w formule warsztatu aktorskiego. Narzędzia podwyższające kompetencje wolontariuszy jak i pomocne w utrzymaniu motywacji do działań wolontaryjnych.

Piekło warsztaty

Szkolenie wdrożenia w organizacji strategii zarządzania projektami i działaniami z wykorzystaniem platformy Asana

Asana w NGO. Wśród członków organizacji pozarządowych często pojawia się uczucie przytłoczenia poprzez natłok otrzymywanych maili, wiadomości oraz zagubienia podczas poszukiwań dokumentów i informacji w różnych wykorzystywanych narzędziach. Szkolenie będzie składało się z dwóch 3-godzinnych spotkań, podczas których uczestnicy: – dowiedzą się jakie możliwości daje Asana w zarządzaniu organizacją pozarządową oraz projektami zaczynając od budowania koncepcji, planowania i monitoringu działań – poznają różne funkcje usprawniające pracę zespołu i zarządzanie zadaniami – poznają dobre praktyki w zarządzaniu organizacją na różnych poziomach – zbudują w Asanie wstępną strukturę projektów i działań w organizacji, którymi zarządzają Oprócz szkolenia, trenerka będzie dostępna na konsultacje w ramach wsparcia zespołów we wdrożeniu Asany do organizacji.

Piekło spacer z przewodnikiem

Prowadząca: Barbara Ciach Trenerka z certyfikatem Asana Certified Pro z 8-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w organizacjach pozarządowych, w tym 5-letnim doświadczeniem jako członkini zarządu Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego FEERIA. Miała okazję współtworzyć i realizować projekty z grantów polskich i zagranicznych. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Mobilnych doradców Sektora 3.0, gdzie doradza organizacjom pozarządowym w doborze platform do zarządzania projektami. Należy również do społeczności Asana Together, zrzeszającej specjalistów z całego świata.

Piekło spacer

Warsztaty z kreatywnego pisania dla wolontariuszy i wolontariuszek tworzących portal diversitypl.org

Portal diversitypl.org będzie to portal edukacyjno-informacyjny o edukacji równościowej. Będą pisać dla niego wolontariusze i wolontariuszki z: Fundacji Diversity Polska, Fundacji „Godność Pacjenta”, Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego “Feeria”. Artykuły będą mieć charakter edukacyjno-informacyjny. Dotyczyć będą między innymi obecnych działań równościowych, sytuacji osób dotkniętych wykluczeniem i dyskryminacją w danym obszarze z perspektywy: politycznej, kulturowej, społecznej. Publikacje będą ukazywać problematykę zarówno w odniesieniu do społeczności lokalnej, sytuacji krajowej.

Piekło warsztaty Danuta Sowińska integracja wolontariuszy

Integracja wolontariuszy i wolontariuszek. Miejsce: Farma Piekło.

Integracja zarządów, członków i wolontariuszy Fundacji Diversity Polska, Fundacji „Godność Pacjenta”, Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego “Feeria”. Poznając siebie nawzajem, odkrywając swoje indywidualne kompetencje, możliwości i potencjał, uzyskamy lepszą perspektywę dopasowania zadań i działań tak, by w satysfakcjonujący sposób przygotować się do kolejnych wspólnych projektów. Zapoznanie się przed cyklem szkoleń.

Definicja wolontariatu

Istnieje wiele definicji dotyczących wolontariatu. Niektóre z nich kładą nacisk na bezzarobkowy aspekt pomocowy na rzecz innych, wykraczając przez to poza więzi społeczne, które do tej pory posiadaliśmy (Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011). Inne zaś koncentrują się na bezinteresowności oraz konsekwentnym, odpowiedzialnym podejściu do podejmowanych działań wykonywanych w sposób ciągły lub w określonym z góry czasie (J. Mastalski, Aksjologiczne wymiary wolontariatu, [w:] Człowiek dla człowieka – współczesne wyzwania wolontariatu, red. G. Godawa, Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków 2013). Niezależnie od tego, na co kładziemy punkt ciężkości, należy pamiętać, że wolontariat tworzą ludzie. Indywidualne jednostki społeczne, które z pewnych przyczyn pragną poświęcić najważniejsze zasoby, jakie posiadają – swój czas i uwagę na poczet misji, idei, które uznają za słuszne, wartościowe. Podejmowanymi działaniami dążą do pewnego rodzaju usprawnień lub zmian określonej części rzeczywistości społecznej. Wolontariusze mają często niezłomną wiarę w to, że nawet ich pojedyncze zadanie może przyczynić się do lepszego funkcjonowania, życia codziennego wybranej grupy społecznej, czy też społeczności lokalnej.

Piekło warsztaty Danuta Sowińska integracja wolontariuszy

Nie oczekują zapłaty materialnej, gdyż najważniejsze w wolontariacie są misyjność, poczucie sprawczości, satysfakcja i szczęście, którymi możemy obdarzać inne jednostki w społeczeństwie. Wkładu wolontariuszy w nasze działania nie da się przełożyć na pieniądze – ich niematerialny kapitał i zapał są bezcenne. Ze względu na to, pragniemy rozwijać indywidualne cech wolontariuszy, pomagać im w budowaniu ich umiejętności, by w jeszcze lepszy sposób mogli wykonywać własne zadania oraz odnaleźć mocne strony, którymi mogą dzielić się z innymi. Wolontariat to także współpraca z innymi, którzy podzielają naszą misję w zakresie wybranego działania społecznego. Jest nauką współdziałania, zespołowego tworzenia, ale i umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Celem proponowanych szkoleń i warsztatów jest w tym kontekście pomoc w identyfikacji działań jednostkowych, bądź grupowych, które mogą powodować wykluczenie i/lub zmniejszać motywację do dalszych działań, co w ostateczności mogłoby spowodować opuszczenie przez wolontariusza organizacji. Chcemy, by w naszych działaniach każda jednostka czuła się doceniona, dostrzeżona, a także doznawała poczucia wspólnotowości i tożsamości z fundacją. Wybór Gdańska na Europejską Stolicę Wolontariatu 2022 pokazuje, że nasze miasto nie tylko, dostrzega wartość działania na rzecz innych, ale i jest w tym zakresie wyróżniające się. Na poczet wnioskowanego projektu pragniemy rozwijać zakres naszych umiejętności z zakresu wolontariatu wzbogacając je o kwestie, które mogłyby zdecydowanie pozytywnie wpłynąć na polepszenie sytuacji wolontariuszy z perspektywy indywidualnej jak i w kontekście zarządzania, rozwoju i współpracy. W Krakowie 1/5 mieszkańców i mieszkanek pracuje w korporacjach. Na tej podstawie fundacja Diversity Polska dostosowała do potrzeb pracowników i pracowniczek firm z Gdańska serię spotkań Business with Diversity, która pokazuje jak ważna jest praca nad inkluzywnym, różnorodnym otoczeniem. To praca przede wszystkim zaczynająca się od nas samych – od uświadomienia sobie swoich własnych przywilejów wynikających z naszej płci, rasy, orientacji psychoseksualnej, statusu majątkowego, miejsca zamieszkania, wyznawanej religii czy stopnia (nie)pełnosprawności. Działania inkluzywne nie tylko biorą pod uwagę to, że każdy z nas jest różny, ale są także aktywnym staraniem o to, aby grupom mniejszościowym udzielać głos, uwidaczniać ich istnienie. Rozumienie, że Inclusion & Diversity ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Narzędzia prawne i szkolenia budujące sieć bezpieczeństwa dla wszystkich. Łączenie wszystkich lokalizacji w programy globalne typu Global Ally Programme, jednocześnie zostawiając swobodę na działanie lokalne.

Piekło warsztaty Danuta Sowińska integracja wolontariuszy

Założenia GAP – w skrócie: empower LGBT, educate all, engage AllysBudowanie Diversity to pierwszy krok. Wyzwaniem jest Inclusion- celebrowanie i docenienie, włączanie różnorodnych perspektyw. Firmy i organizacje, które wzięły udział w spotkaniu: Nordea Bank, Google, Coca-Cola, RBS, State Street, Ben&Jerry’s, City Bank, Bayer, LPP, Jeppesen Poland, TEAL Action Learning Global, Swarovski, Intel, Dantway, Alexander Mann Solutions, Air Help, Lean Idea, IG, Dream Event, ICF, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Urząd Miasta Gdańska, Kancelaria adwokacka adw. Katarzyna Warecka, Centrum Praw Kobiet, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, O4 Coworking, Grywit, PSONI, HILTON GDAŃSK, Uniwersytet Gdański, Arla Foods. “Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne zebrała informacje, że jest potrzeba kolejnych spektakli dla szkół, firm, organizacji i pogadanki na temat obecnej sytuacji społecznej w Polsce. Gdańsk jako miasto otwarte na różnorodność, równość, solidarność jest centrum wielu inicjatyw, które wynikają z zakorzenionych potrzeb lokalnych. Odbiór sztuki w postaci teatru forum tworzy zmianę postaw, refleksję w odbiorcy do spojrzenia na społeczeństwo jako na całość, a nie tylko potrzeby jednostki. Feeria ma misję ukierunkowaną na pomoc osobom potrzebującym. Wspólne cele wszystkich członków organizacji mobilizują i motywują nas do działania oraz gromadzenia środków na realizację kolejnych ważnych społecznie tematów spektakli. Fundacja Godność Pacjenta. Na podstawie własnego doświadczenia oraz odbytych spotkań radcy prawnego przy Gdańskim Centrum Równego Traktowania zwróciliśmy uwagę na potrzeby pacjentów, którzy zostali ofiarami wskutek błędu lekarza lub szpitala.

Piekło integracja wolontariuszy

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Gdańsk

Wnioskowane w ramach projektu działania pomogą w indywidualnym rozwoju cech i umiejętności wolontariuszy, dzięki czemu będą w świadomy sposób móc wykorzystywać własny potencjał w dalszych działaniach w zakresie organizacji. Nabyte kompetencje z zakresu identyfikowania zachowań i czynności jako wykluczenia pomogą w przeciwdziałaniu sytuacjom konfliktowym i/lub pomogą w rozwiązywaniu ich. Ponadto, odbiorcy projektu uzyskają wiedzę na temat osób z grup mniejszościowych, zostaną uwrażliwieni na tematy związane z dyskryminacją, w tym w zakresie przestrzeni lokalnej i krajowej. W proponowanych działaniach zbadamy także siłę oddziaływania w opisywanym projekcie spektaklu oraz jego wartości dla odbiorców.

Autorką wszystkich zdjęć jest Kasia Mikołajewska. Na poniższym zdjęciu po prawej stronie.

Po lewej Danuta Sowińska po prawej Kasia Mikołajewska
Translate »