fbpx
Search for:
logoYAS

Uzasadnienie potrzeby podjęcia działań

Program odpowiada na potrzebę wsparcia społeczno-zawodowego młodzieży i młodych z grupy LGBT+, ze względu na zagrożenie wykluczeniem. Na złą sytuację młodych wskazują liczne badania dot. m.in. – obciążenia psychicznego i wyższego wskaźnika samobójstw (Kołodziej, 2019; Trevor Project, 2020), barier w rozwoju zawodowym (White, 2014), doświadczenia przemocy – także w domu i w szkole (RPO, 2018 i 2019). Przekłada się to na trudności w wejściu i rozwoju na rynku pracy młodych z grupy LGBT. Zjawisko to jest analogiczne do sytuacji w USA, gdzie bezrobocie wśród osób LGBT jest dwukrotnie wyższe niż w ogólnej populacji (SHRM,2020). W Polsce nie prowadzi się takich statystyk, ale ta obserwacja jest spójna z naszym doświadczeniem. Wskazuje to na potrzebę dostarczenia profilowanego wsparcia społeczno-zawodowego, skierowanego do młodych z grupy LGBT+. W Polsce brakuje instytucji i organizacji podejmujących ten temat (np. Tolerado), a ich zasięg nie jest wystarczający, szczególnie w odniesieniu do młodych spoza dużych miast, gdyż problem pogłębia się im dalej od większych ośrodków miejskich. Projekt zakłada włączenie tej grupy oraz stworzenie warunków i doświadczenie do zainicjowania analogicznych oddziaływań na terenie całego kraju. Młodzież oraz młodzi dorośli spod parasola LGBT+ to jedna z najbardziej niedostrzeganych obecnie grup mniejszościowych. Z badań przeprowadzonych przez wolontariusza Fundacji Kosmę Kołodzieja (https://www.researchgate.net/publication/341494383_sytuacja_mlodziezy_lgbt_w_polsce_lgbt_youth_situation_in_poland) jasno wynika, że młodzież LGBT+ nie radzi sobie tak dobrze, jak powinna. Prawie 70% młodzieży ma myśli samobójcze, a 30% z nich miało epizod próby. Dyskryminacja w rodzinie, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie pozwala na zrównoważony rozwój jednostki. Osoby takie spotykają się często z przemocą psychiczną oraz fizyczną, nie otrzymują wsparcia, a często nawet nie potrafią o nie prosić. Potrzebna jest edukacja nastawiona na zmianę postaw, zarówno u nauczycieli, rodziców, ale także u młodzieży oraz młodych ludzi, którzy przez trudności mają osłabiony start w życiu. Obecnie na terenie Polski jest niewiele instytucji, które zajmują się tym tematem. Zależy nam na dotarciu do jak największej grupy szczególnie osób z północy Polski, ale projekt mógłby być również zaczątkiem wielu podobnych akcji na terenie całego kraju. Projekt ukierunkowany jest na wzmacnianie kompetencji i rozwijanie możliwości samorzecznictwa oraz samostanowienia młodzieży i mł. dorosłych LGBT+.

Produkty i rezultaty

W ramach planowanych działań zostanie przeprowadzona diagnoza oraz zostaną wypracowane narzędzia, które posłużą do aktywizacji mł. ludzi, którzy wchodzą na ścieżkę zawodową lub już ją rozpoczęli. – podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 25 osób – rozwój polityki pracy pod kątem inkluzywności wobec osób z grupy LGBT – 25 stażów, efektem których będzie wzmocnianie kompetencji i rozwijanie możliwości samorzecznictwa oraz samostanowienia młodzieży i mł. dorosłych LGBT+. – 50 godzin coachingu (średnio 2h na osobę) – 50 godzin dialogu motywującego (średnio 2h na osobę) – 600 godzin kursów kompetencyjnych (średnio 24 godziny na osobę) – 4 szkolenia interpersonalne (16 h na osobę) – narzędzia i materiały dopasowane do potrzeb grupy docelowej stanowiące swego rodzaju bazę, którą można dalej wykorzystywać, upowszechniać – wypracowanie narzędzia, które zostaną upowszechnione poprzez publikację i na szkoleniach – 1 poradnik, upowszechniony i dostępny na portalu fundacji diversity.info.pl.

Planowane działania

Projekt obejmuje zintegrowany program aktywizacji społeczno-zawodowej i wsparcia młodych osób z grupy LGBT+. Zaplanowano następujące działania:

 1. Rekrutacja i kwalifikacja Informacja o projekcie zostanie upowszechniona na grupach społecznościowych zaufanych partnerów tj. Urząd Miasta Gdańska, Urząd Miasta Sopotu, Urząd Miasta Gdynia, Tolerado, Gdańskie Centrum Równego Traktowania.
 2. Rekrutacja potencjalnych uczestników za pomocą techniki CAWI – ankiety elektronicznej. Uczestnicy wypełnią ankietę, a następnie wezmą udział w wywiadzie. Kryterium rekrutacji stanowić będzie: przynależność do grupy LGBT+, wiek oraz sytuacja społeczno-zawodowa. Zrekrutowanych zostanie 25 osób.
 3. Diagnoza i budowa indywidualnych planów rozwojowych. Wielowymiarowa diagnoza będzie ukierunkowana na potrzeby jednostki. wykorzystane zostaną narzędzia, tj.: wywiad pogłębiony, dialog motywujący. Diagnoza będzie podstawą do stworzenia IPR obujmujących cele i narzędzia do ich realizacji.
 4. Wdrożenie programu wsparcia Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają zindywidualizowane wsparcie, dookreślone w ramch IPR. Narzędzia wsparcia obejmują m.in.: staże, kursy, wsparcie psychologiczne, sesje coachingowe, szkolenia interpersonalne.
 5. Ewaluacja i monitoring Prowadzony będzie monitoring i ewaluacja działań, za pomocą narzędzi takich, jak: monitoring, wywiady pogłębione z osobami z grupy docelowej programu, korekta narzędzi wdrażania.
 6. Promocja – zaprojektowanie logotypu projektu – zaprojektowanie plakatów i ulotek, – stworzenie profilu w social mediach i dodawanie postów – stworzenie strony internetowej dla projektu – zaprojektowanie sposobu komunikacji z uczestnikami (abonament platformy do newsletter).
 7. Upowszechnienie działań Projekt ukierunkowany jest na wzmacnianie kompetencji i rozwijanie możliwości samorzecznictwa oraz samostanowienia młodzieży i mł. dorosłych LGBT+. Projekt zakończony zostanie sporządzonym raportem w oparciu o materiały zastane (analiza dokumentacji, działań programu) oraz wywiady z uczestnikami. Ponadto, zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie także publikacja naukowa oparta o doświadczenia związane z projektem, literaturę przedmiotu, dotychczasowe badania w zakresie analizowanego zagadnienia. W oparciu o uzyskane opinie i wypracowane efekty powstanie także poradnik, w którym zostaną zawarte porady i rekomendacje zarówno dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, a także osób zatrudniających pracowników z analizowanej grupy docelowej.
 8. Zarządzanie Zapewniona zostanie dbałość o prawidłowość realizacji i rozliczenia projektu.

Pakiety firmowe

 1. Pakiet podstawowy
 2. Pakiet językowy
 3. Pakiet programistyczny
Translate »